SIONSKÉ PIESNE

Vydáva
Sekretariát Evanjelickej metodistickej cirkvi v Srbskej republike
Spievajte Hospodinovi novú pieseň!
Žalm 96:1

Mojou silou a piesňou je Hospodin a stal sa mi spasením.
Žalm 118:14

Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate: vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!
Kolosanom 3:16

Veľké a prepodivné sú tvoje skutky, Pane, všemohúci Bože, spravedlivé a pravdivé sú tvoje cesty, ó, Kráľu svätých! Kto by sa teba nebál, ó, Pane, a neoslavoval tvojho mena?! Lebo ty si sám jediný svätý; pretože všetky národy prijdu a budú sa klaňať pred Tebou, lebo sú zjavené tvoje spravedlivé súdy.
Zjavenie 15:3-4